fbpx

Regulamin rekrutacji uczniów

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania”

nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072669

§ 1

Przepisy ogólne

1. Projekt pt. „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania” jest realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, zwany dalej organizacją wysyłającą bądź szkołą, działającą w partnerstwie z firmą ECTE (European Centre in Training for Employment) mającą siedzibę w Grecji, zwaną dalej organizacją przyjmującą.

2. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072669 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.

4. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2023 – 30.09.2024.

5. Cele projektu

 • podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i osobistych 26 uczniów Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • rozbudowa oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • rozwój Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na arenie międzynarodowej.

6. Główne działania w projekcie to organizacja 4-tygodniowych staży zagranicznych dla 26 uczniów, którzy wyjadą do Grecji wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

7. Planowany terminmobilności: staże zagraniczne: 08.04.2024 – 03.05.2024 (+ 2 dni podróży).

8. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

a. grupę docelową,

b. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c. nabory dodatkowe (uzupełniające) i procedurę odwoławczą,

d. wymagane dokumenty,

e. prawa i obowiązki uczestników,

f. zasady rezygnacji.

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.

10. Biuro projektu mieści się w siedzibie organizacji wysyłającej: ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry.

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: https://chemiktg.pl/

§ 2

Grupa docelowa

1. 26 uczniów z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku:

 • technik analityk – uczniowie klasy III i IV,
 • technik ortopeda – uczniowie klasy III i IV,
 • technik weterynarii – uczniowie klasy III i IV.

2. Uczestnikom towarzyszyło będzie 2 opiekunów z Polski (osoby towarzyszące młodzieży – nauczyciele).

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 1. Warunki ogólne
 2. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 3. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie.
 4. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 5. dyrektor szkoły,
 6. koordynator projektu,
 7. nauczyciel (np. języka angielskiego, przedmiotów zawodowych).
 8. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły. O naborze poinformują także uczniów wychowawcy klas.
 9. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Uczniowie niepełnoletni wypełniają formularz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 10. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie niżej opisanych kryteriów i zamieszczona na karcie oceny (protokole z rekrutacji), stanowiącej załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.
 11. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II, III, IV a rekrutacja jest jawna i transparentna oraz wolna od dyskryminacji. W trakcie realizacji Projektu, w tym w procesie rekrutacji organizacja wysyłająca promuje i przestrzega zasad:
 12. równego dostępu do informacji w realizowanym projekcie,
 13. równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.,
 14. jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe

 1. Posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, z kierunku technik analityk, technik ortopeda oraz weterynarii (uczniowie III i IV klasy) – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
 2. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:

 1. Ocena z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, zachowanie i motywacja:
  1. Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2022/2023. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 10, wg klucza:

oceny powyżej 5,0 – 10 pkt.,

oceny od 4,6 do 5,0 – 8 pkt.,

oceny od 4,0 do 4,5 – 6 pkt.,

oceny od 3,6 do 3,9 – 4 pkt.,

oceny od 3,0 do 3,5 – 2 pkt.,

oceny do 2,9 – 0 pkt.

 • Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2022/2023. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 10, wg klucza:

oceny 6 – 10 pkt.,

oceny 5 – 8 pkt.,

oceny 4 – 6 pkt.,

oceny 3 – 4 pkt.,

oceny 2 – 2 pkt.

 • Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2022/2023. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 10, wg klucza jak wyżej.
 • Świadectwo z wyróżnieniem – 3 pkt.
 • Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły zostanie ocenione na podstawie rekomendacji wystawionej przez wychowawcę – do uzyskania max 3 pkt.
 • Udział w konkursach/olimpiadach, konkursach przedmiotów kierunkowych zostanie ocenione na podstawie rekomendacji wystawionej przez wychowawcę – do uzyskania max 3 pkt.
 • Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani do projektu.
 • Z rekrutacji zostanie sporządzona lista główna i rezerwowa. Obie listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły.
 • O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. Łącznie uczniowie mogą zdobyć 39 pkt. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na liście decydują punkty ze średniej z ocen z przedmiotów zawodowych, następnie ocena z języka angielskiego.
 • W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
 • W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.
 • Każdy kandydat ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
 • Ocena uczestników zostanie zamieszczona na kartach oceny, będzie dostępna do wglądu dla każdej ze stron.

IV. Nabory dodatkowe

 1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie, z powodu opisanego w pkt. III.3 lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia dodatkowego/ dodatkowych naborów uczestników.
 2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

§ 4

Wymagane dokumenty w projekcie

1. Na etapie rekrutacji:

a. formularz zgłoszeniowy od ucznia.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a. Deklaracja statusu uczestnika z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych,

b. Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności,

d. Porozumienie o programie zajęć edukacyjnych w ramach mobilności pomiędzy organizacją wysyłającą, przyjmującą a uczestnikiem.

3. Przed wyjazdem:

a. Deklaracja o stanie zdrowia od uczestników,

b. Zaświadczenie o odbyciu zajęć przygotowawczych dla uczestników od organizacji wysyłającej.

4. Po powrocie:

a. Suplement do Porozumienia o programie zajęć zawarty pomiędzy organizacją wysyłającą, przyjmującą a uczestnikiem,

b. Karta Oceny Efektów Kształcenia wydana przez organizację przyjmującą i walidowana przez organizację wysyłającą,

c. Certyfikat od organizacji przyjmującej,

d. Dokument Europass – Mobility zatwierdzony przez każdą ze stron oraz Krajowe Centrum Europass,

e. Dzienniczki praktyk od uczniów.

5. Listy obecności ze spotkań, zajęć, dni pobytu, itp.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 2. języka obcego,
 3. pedagogicznego,
 4. kulturowego.
 5. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 6. Przygotowania i złożenia wymaganego raportu w systemie online KE, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 7. Gromadzenia podczas pobytu w Grecji materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 8. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Grecji, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami/ uczestniczkami.
 9. Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk, uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Grecji.
 10. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 11. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik/uczestniczka zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego/jej wyjazdu.
 12. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 3. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
 4. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążona kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  https://chemiktg.pl/

Tarnowskie Góry, 02.10.2023 r.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content