Konkursy

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych
pragniemy zachęcić Was do udziału
w
VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych 2019

pod honorowym patronatem:

Krystyny Kosmali Starosty Tarnogórskiego
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz firm: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI, VII i VIII oraz III klas gimnazjalnych:
1) Bezemisyjny transport publiczny
2) Co tak naprawdę wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
3) Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
4) Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
– pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V:
1) Źródła niskiej emisji. Jak walczyć ze smogiem?
2) Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
3) Wpływ hałasu na środowisko
– film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III:
1) Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów
2) Hasło ekologiczne lub wiersz
– praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15.03.2019
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 29.03.2018 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05.04.2019 Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

mgr Monika Franusik
Dyrektor
Zespołu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach


Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w

III Regionalnym Konkursie:

Między  nami    

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji  z rówieśnikami.

Regulamin III Regionalnego Konkursu „Między nami chemikami”
 1. Konkurs odbywa się co roku, a jego organizatorami są rotacyjnie następujące placówki:
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu;
 • Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach;
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. III Konkurs „Między nami chemikami” odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  o godz. 1000
  w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
 3. Konkurs składa się z dwóch części:
 • części teoretycznej (rozwiązywanie zadań teoretycznych),
 • części praktycznej (ćwiczenia laboratoryjne wykonywane w oparciu o instrukcje).
 1. Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii rozszerzonej w szkołach ponadgimnazjalnych i umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.
 2. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:
 • legitymację szkolną;
 • przybory do pisania i kalkulator;
 • biały fartuch ochronny.
 1. Harmonogram  konkursu:

1000   – 1015                          powitanie uczestników i gości

1015    – 1145                         rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 – 1300                            wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 – 1400                            poczęstunek, poprawa prac konkursowych

1400 ogłoszenie wyników

  1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.
  2. Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
   (od 1 do 3 osób) do 7 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa III Regionalny Konkurs Między nami CHEMIKAMI

Regulamin konkursu

Organizatorzy

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25