fbpx
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie Szkół Podstawowych
Pragniemy zachęcić Was do udziału w XII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością.
Organizatorem XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Szkół Podstawowych
jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Patronami honorowymi konkursu są:
Pani Krystyna Kosmala– Starosta Tarnogórski

Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZGODA RODZICÓW
RODO

 

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych 2024
• Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
• W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.
• Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie głównej oraz zakładce – Kandydat – Konkursy – www.chemiktg.pl
• Uczestnicy nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.
• Tematy i formy prac konkursowych przygotowane są w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria – dla klas I,II,III:
a) Hasło ekologiczne
b) Wiersz o tematyce ekologicznej
c) Praca plastyczna na temat: „Szczegółowe zasady segregacji odpadów”
II kategoria – dla klas IV i V:
a) Formy ochrony przyrody w Polsce i ich charakterystyka.
b) Procesy przetwarzania odpadów segregowanych.
Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
III kategoria – dla klas VI, VII i VIII
a) Ekologia jako nauka interdyscyplinarna.
b) Ekologia i ekologizm. Geneza, zasady, analiza porównawcza.
c) Nieodnawialne i odnawialne źródła energii. Omów skutki środowiskowe różnych rodzajów energetyki.
Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne). Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII).
• Do pracy konkursowej w każdej kategorii wiekowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka.
• Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
• W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III miejsce. O zdobytym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów od najwyższej do najniższej. W razie remisu przyznaje się miejsca równorzędne.
• Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 19 kwietnia 2024 r.
• Zgłoszenie polega na wysłaniu: Formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców na udział w konkursie, zgoda rodziców na wykorzystanie danych uczestnika zgodnie z RODO.
• Prace konkursowe – materialne należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26, godz. 8.00 – 15.00, (późniejsze godziny proszę ustalić telefonicznie) do dnia 10 maja 2024 r.
• Prace konkursowe w formie cyfrowej proszę przesłać na adres mailowy konkursychemiktg@gmail.com do dnia 10 maja 2024 r.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2024 r.
• Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników i ma miejsce nie później 7 czerwca 2024 roku.
• Kontakt z organizatorami:
Ewa Cornik, tel: 508 736 524
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833
• W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem.
• Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
• Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów,
b) wartość artystyczna pracy 0-10 punktów.
• Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
• Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
• W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów.
• W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów.
• Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 2 roboczych dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.
Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2023/2024

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XVIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 12.03.2024r. godz. 9:00
II etap ćwiczeniowy – 10.04.2024 r. godz. 9:00

XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

 

REGULAMIN XVIII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XVIII POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zgoda rodziców na udział dziecka w XVIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2023/2024

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt z organizatorem:

email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

Zapraszamy,

Monika Franusik

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie Szkół Podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w XI Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością.

Organizatorem XI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Szkół Podstawowych
jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Patronami honorowymi konkursu są:

Pani Krystyna Kosmala– Starosta Tarnogórski

Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”.

Regulamin XI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych 2023

 • Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.
 • Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie głównej oraz zakładce – Kandydat – Konkursy –  www.chemiktg.pl
 • Uczestnicy nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.
 • Tematy i formy prac konkursowych przygotowane są w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – dla klas I,II,III: 

a) Hasło ekologiczne

b) Wiersz o tematyce ekologicznej

c) Praca plastyczna na temat: „Szczegółowe zasady segregacji odpadów”

II kategoria – dla klas IV i V: 

a) Formy ochrony przyrody w Polsce i ich charakterystyka.

b) Procesy przetwarzania odpadów segregowanych.

Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)

III kategoria – dla klas VI, VII i VIII

a) Ekologia jako nauka interdyscyplinarna.

b) Ekologia i ekologizm. Geneza, zasady, analiza porównawcza.

c) Nieodnawialne i odnawialne źródła energii. Omów skutki środowiskowe różnych rodzajów energetyki.

Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne). Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII).

 • Do pracy konkursowej w każdej kategorii wiekowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka.
 • Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
 • W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III miejsce. O zdobytym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów od najwyższej do najniższej. W razie remisu przyznaje się miejsca równorzędne.
 • Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 18 kwietnia 2023 r.
 • Zgłoszenie polega na wysłaniu: Formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców na udział w konkursie, zgoda rodziców na wykorzystanie danych uczestnika zgodnie z RODO.
 • Prace konkursowe – materialne należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26, godz. 8.00 – 15.00, (późniejsze godziny proszę ustalić telefonicznie) do dnia 12 maja 2023 r.
 • Prace konkursowe w formie cyfrowej proszę przesłać na adres mailowy konkursychemiktg@gmail.com do dnia 12 maja 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2023 r.
 • Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników i ma miejsce nie później 9 czerwca 2023 roku.
 • Kontakt z organizatorami:

Ewa Cornik, tel: 508 736 524

Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833

 • W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem.
 • Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
 • Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:

a) wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów,
b) wartość artystyczna pracy 0-10 punktów.

 • Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 • Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 • W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów.
 • W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów.
 • Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 2 roboczych dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2022/2023

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XVII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 09.01.2023r. godz. 9:00
II etap ćwiczeniowy – 30.03.2023 r. godz. 9:00

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

REGULAMIN XVII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XVII POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zgoda rodziców na udział dziecka w XVII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2022/2023

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt z organizatorem email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

Zapraszamy

Monika Franusik

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2020/2021

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 25.03.2021r. godz.10:00
II etap ćwiczeniowy – 22.04. 2021 r.

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XV POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgoda rodziców na udział dziecka w XV Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2020/2021

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt z organizatorem email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

Zapraszamy

Monika Franusik

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w IX Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością.

Organizatorem IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych
jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Patronami honorowymi konkursu są:

Pani Krystyna Kosmala– Starosta Tarnogórski

Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”.

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych 2021

 1. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.
 3. Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie głównej oraz zakładce – Kandydat – Konkursy –  www.chemiktg.pl
 4. Uczestnicy nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.
 5. Tematy i formy prac konkursowych przygotowane są w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – dla klas I,II,III: Hasło ekologiczne lub wiersz.

a) Jak dbać o czystość powietrza? Jak walczyć ze smogiem?

b) Co gdzie wyrzucić? Szczegółowe zasady segregacji odpadów.

c) Dlaczego warto sprzątać po swoim psie na spacerze?

Wybrany temat należy opracować w formie pracy plastycznej (wykonanej dowolną techniką)

II kategoria – dla klas IV i V: Omów wybraną pozycję literacką o tematyce ekologicznej.

a) Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych.

b)Drugie życie patyczków higienicznych – sposoby na zwiększenie świadomości mieszkańców, mające na celu wyeliminowanie wrzucania do WC środków kosmetycznych i higienicznych oraz resztek jedzenia.

c) Wpływ hałasu na środowisko.

d)Choroby odzwierzęce – co nam grozi ze strony pupili i zwierząt gospodarskich? Dlaczego ważna jest kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego?

Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)

III kategoria – dla klas VI, VII i VIII- Wykonaj pracę pisemną

a) Ekologia jako nauka interdyscyplinarna.

b) Jaka woda wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych.

c) Bądź trendy, bądź eko – przykłady GOZ wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków” (GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym).

d)Chów ekologiczny – ważny dla zwierząt, konsumenta i środowiska naturalnego (wybrany gatunek zwierząt gospodarskich).

e) Działalność dla dobra człowieka, w tym produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw szeroko pojętego działania ekologicznego.

Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne). Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII).

 1. Do pracy konkursowej w każdej kategorii wiekowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka.
 2. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
 3. W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III miejsce. O zdobytym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów od najwyższej do najniższej. W razie remisu przyznaje się miejsca równorzędne.
 4. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 16 kwietnia 2021 r.
 5. Zgłoszenie polega na wysłaniu: Formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców na udział w konkursie, zgoda rodziców na wykorzystanie danych uczestnika zgodnie z RODO.
 6. Prace konkursowe – materialne należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26, godz. 8.00 – 15.00, późniejsze godziny proszę ustalić telefonicznie.
 7. Prace konkursowe w formie cyfrowej proszę przesłać na adres mailowy konkursychemiktg@gmail.com do dnia 21 maja 2021 r.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2021 r.
 9. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników i ma miejsce nie później 10 czerwca 2021 roku.
 10. Kontakt z organizatorami:

Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833.

 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem.
 2. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
 3. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:

a) wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów,
b) wartość artystyczna pracy 0-10 punktów.

 1. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 2. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 3. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów.
 4. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów.
 5. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 2 roboczych dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Monika Franusik


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych

pod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Ogłoszenie wyników 4 czerwca 2020 r.

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych

Organizatorem VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiej.
Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
Tematy i formy prac konkursowych:

 • dla klas VI, VII i VIII
  Ekologia jako nauka interdyscyplinarna
  Jaka woda wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
  Bądź trendy, bądź eko – przykłady GOZ wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków” (GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym)
  Działalność dla dobra człowieka, w tym produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw szeroko pojętego działania ekologicznego

Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)

 • dla klas IV i V:
  Omów wybraną pozycję literacką o tematyce ekologicznej
  Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
  Drugie życie patyczków higienicznych – sposoby na zwiększenie świadomości mieszkańców, mające na celu wyeliminowanie wrzucania do WC środków kosmetycznych i higienicznych oraz resztek jedzenia.
  Wpływ hałasu na środowisko

Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)

 • dla klas I,II,III:
  Hasło ekologiczne lub wiersz
  Jak dbać o czystość powietrza? Jak walczyć ze smogiem?
  Co gdzie wyrzucić? Szczegółowe zasady segregacji odpadów

Wybrany temat należy opracować w formie pracy plastycznej (wykonanej dowolną techniką)

Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 20 kwietnia 2020 r. (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 20 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2020 r. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
Kontakt z organizatorami:

Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
  wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

mgr Monika Franusik


Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2019/2020

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Zapraszamy także do udziału w zajęciach warsztatowych z chemii, farmacji i kosmetologii.

XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (08.01.2020r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy (17. 03. 2020 r.)

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W XIV POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY CHEMICZNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres: beatakosik@interia.pl.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych
pragniemy zachęcić Was do udziału
w
VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych 2019

pod honorowym patronatem:

Krystyny Kosmali Starosty Tarnogórskiego
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz firm: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI, VII i VIII oraz III klas gimnazjalnych:
1) Bezemisyjny transport publiczny
2) Co tak naprawdę wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
3) Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
4) Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
– pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V:
1) Źródła niskiej emisji. Jak walczyć ze smogiem?
2) Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
3) Wpływ hałasu na środowisko
– film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III:
1) Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów
2) Hasło ekologiczne lub wiersz
– praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15.03.2019
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 29.03.2018 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05.04.2019 Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

mgr Monika Franusik
Dyrektor
Zespołu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach


Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w

III Regionalnym Konkursie:

Między  nami    

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji  z rówieśnikami.

Regulamin III Regionalnego Konkursu „Między nami chemikami”

 1. Konkurs odbywa się co roku, a jego organizatorami są rotacyjnie następujące placówki:

 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu;
 • Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach;
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. III Konkurs „Między nami chemikami” odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  o godz. 1000
  w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
 3. Konkurs składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej (rozwiązywanie zadań teoretycznych),
 • części praktycznej (ćwiczenia laboratoryjne wykonywane w oparciu o instrukcje).

 1. Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii rozszerzonej w szkołach ponadgimnazjalnych i umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.
 2. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:

 • legitymację szkolną;
 • przybory do pisania i kalkulator;
 • biały fartuch ochronny.

 1. Harmonogram  konkursu:

1000   – 1015                          powitanie uczestników i gości

1015    – 1145                         rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 – 1300                            wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 – 1400                            poczęstunek, poprawa prac konkursowych

1400 ogłoszenie wyników

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.
 2. Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
  (od 1 do 3 osób) do 7 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa III Regionalny Konkurs Między nami CHEMIKAMI

Regulamin konkursu

Organizatorzy

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2021/2022

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XVI POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2021

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 29.03.2022r. godz. 9:00
II etap ćwiczeniowy – 
27.04.2022 r. godz. 9:00

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XVI POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zgoda rodziców na udział dziecka w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2021/2022

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt z organizatorem email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

Zapraszamy

Monika Franusik

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2020/2021

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

XV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – 25.03.2021r. godz.10:00
II etap ćwiczeniowy –
22.04. 2021 r.

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XV POWIATOWY KONKURSU WIEDZY CHEMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATÓW TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO I GLIWICKIEGO ORAZ MIAST BYTOMIA I PIEKAR ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgoda rodziców na udział dziecka w XV Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i gliwickiego oraz miast Bytomia i Piekar Śląskich w roku szkolnym 2020/2021

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt z organizatorem email: zschmio@o2.pl, tel. sekretariat 32 285 52 34, nauczyciel chemii Anna Kulisz 600 94 25 93

Zapraszamy

Monika Franusik

dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w IX Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością.

Organizatorem IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych
jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Patronami honorowymi konkursu są:

Pani Krystyna Kosmala– Starosta Tarnogórski

Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”.

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych 2021

 1. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego.
 3. Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie głównej oraz zakładce – Kandydat – Konkursy –  www.chemiktg.pl
 4. Uczestnicy nie ponoszą jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.
 5. Tematy i formy prac konkursowych przygotowane są w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – dla klas I,II,III: Hasło ekologiczne lub wiersz.

a) Jak dbać o czystość powietrza? Jak walczyć ze smogiem?

b) Co gdzie wyrzucić? Szczegółowe zasady segregacji odpadów.

c) Dlaczego warto sprzątać po swoim psie na spacerze?

Wybrany temat należy opracować w formie pracy plastycznej (wykonanej dowolną techniką)

II kategoria – dla klas IV i V: Omów wybraną pozycję literacką o tematyce ekologicznej.

a) Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych.

b)Drugie życie patyczków higienicznych – sposoby na zwiększenie świadomości mieszkańców, mające na celu wyeliminowanie wrzucania do WC środków kosmetycznych i higienicznych oraz resztek jedzenia.

c) Wpływ hałasu na środowisko.

d)Choroby odzwierzęce – co nam grozi ze strony pupili i zwierząt gospodarskich? Dlaczego ważna jest kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego?

Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)

III kategoria – dla klas VI, VII i VIII- Wykonaj pracę pisemną

a) Ekologia jako nauka interdyscyplinarna.

b) Jaka woda wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych.

c) Bądź trendy, bądź eko – przykłady GOZ wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków” (GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym).

d)Chów ekologiczny – ważny dla zwierząt, konsumenta i środowiska naturalnego (wybrany gatunek zwierząt gospodarskich).

e) Działalność dla dobra człowieka, w tym produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw szeroko pojętego działania ekologicznego.

Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne). Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII).

 1. Do pracy konkursowej w każdej kategorii wiekowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka.
 2. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
 3. W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III miejsce. O zdobytym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów od najwyższej do najniższej. W razie remisu przyznaje się miejsca równorzędne.
 4. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 16 kwietnia 2021 r.
 5. Zgłoszenie polega na wysłaniu: Formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców na udział w konkursie, zgoda rodziców na wykorzystanie danych uczestnika zgodnie z RODO.
 6. Prace konkursowe – materialne należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26, godz. 8.00 – 15.00, późniejsze godziny proszę ustalić telefonicznie.
 7. Prace konkursowe w formie cyfrowej proszę przesłać na adres mailowy konkursychemiktg@gmail.com do dnia 21 maja 2021 r.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2021 r.
 9. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników i ma miejsce nie później 10 czerwca 2021 roku.
 10. Kontakt z organizatorami:

Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833.

 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem.
 2. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
 3. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:

a) wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów,
b) wartość artystyczna pracy 0-10 punktów.

 1. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 2. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 3. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów.
 4. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów.
 5. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 2 roboczych dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Monika Franusik


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych

pod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Ogłoszenie wyników 4 czerwca 2020 r.

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych

Organizatorem VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiej.
Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
Tematy i formy prac konkursowych:

 • dla klas VI, VII i VIII
  Ekologia jako nauka interdyscyplinarna
  Jaka woda wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
  Bądź trendy, bądź eko – przykłady GOZ wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków” (GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym)
  Działalność dla dobra człowieka, w tym produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw szeroko pojętego działania ekologicznego

Wybrany temat należy opracować w formie pracy pisemnej (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)

 • dla klas IV i V:
  Omów wybraną pozycję literacką o tematyce ekologicznej
  Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
  Drugie życie patyczków higienicznych – sposoby na zwiększenie świadomości mieszkańców, mające na celu wyeliminowanie wrzucania do WC środków kosmetycznych i higienicznych oraz resztek jedzenia.
  Wpływ hałasu na środowisko

Wybrany temat należy opracować w formie filmu lub prezentacji (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)

 • dla klas I,II,III:
  Hasło ekologiczne lub wiersz
  Jak dbać o czystość powietrza? Jak walczyć ze smogiem?
  Co gdzie wyrzucić? Szczegółowe zasady segregacji odpadów

Wybrany temat należy opracować w formie pracy plastycznej (wykonanej dowolną techniką)

Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy klas IV-VIII). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 20 kwietnia 2020 r. (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 20 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2020 r. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
Kontakt z organizatorami:

Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
  wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

mgr Monika Franusik


Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2019/2020

zaprasza uczniów klas
szk
oły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Zapraszamy także do udziału w zajęciach warsztatowych z chemii, farmacji i kosmetologii.

XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (08.01.2020r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy
(17. 03. 2020 r.)

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klas szkoły podstawowej.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W XIV POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY CHEMICZNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres: beatakosik@interia.pl.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych
pragniemy zachęcić Was do udziału
w
VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych 2019

pod honorowym patronatem:

Krystyny Kosmali Starosty Tarnogórskiego
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali – Starosty Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz firm: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI, VII i VIII oraz III klas gimnazjalnych:
1) Bezemisyjny transport publiczny
2) Co tak naprawdę wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
3) Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
4) Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
– pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V:
1) Źródła niskiej emisji. Jak walczyć ze smogiem?
2) Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
3) Wpływ hałasu na środowisko
– film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III:
1) Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów
2) Hasło ekologiczne lub wiersz
– praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15.03.2019
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 29.03.2018 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05.04.2019 Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest dyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

mgr Monika Franusik
Dyrektor
Zespołu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach


Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w

III Regionalnym Konkursie:

Między  nami    

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji  z rówieśnikami.

Regulamin III Regionalnego Konkursu „Między nami chemikami”
 1. Konkurs odbywa się co roku, a jego organizatorami są rotacyjnie następujące placówki:
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu;
 • Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach;
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. III Konkurs „Między nami chemikami” odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  o godz. 1000
  w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
 3. Konkurs składa się z dwóch części:
 • części teoretycznej (rozwiązywanie zadań teoretycznych),
 • części praktycznej (ćwiczenia laboratoryjne wykonywane w oparciu o instrukcje).
 1. Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii rozszerzonej w szkołach ponadgimnazjalnych i umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.
 2. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:
 • legitymację szkolną;
 • przybory do pisania i kalkulator;
 • biały fartuch ochronny.
 1. Harmonogram  konkursu:

1000   – 1015                          powitanie uczestników i gości

1015    – 1145                         rozwiązywanie zadań teoretycznych

1200 – 1300                            wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1300 – 1400                            poczęstunek, poprawa prac konkursowych

1400 ogłoszenie wyników

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.
 2. Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu
  (od 1 do 3 osób) do 7 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa III Regionalny Konkurs Między nami CHEMIKAMI

Regulamin konkursu

Organizatorzy

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content