fbpx

Projekty UE

Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu

„Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w okresie 01.12.2023 – 30.09.2024. Głównymi celami realizowanego projektu są m.in.:

  1. podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii ICT i nowych technologii w procesie nauczania i edukacji,
  2. podniesienie kompetencji językowych, społecznych i osobistych nauczycieli,
  3. podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie realizacji projektów,
  4. zaistnienie Szkoły na arenie międzynarodowej.

10 nauczycieli uczących w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach weźmie udział w 10-dniowym kursie pn. „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”. Kurs odbędzie się we Włoszech, a jego organizacją zajmie się Erasmus Learning Academy.

Dla nauczycieli ważne jest poznawanie nowych rozwiązań, które pomogą im udoskonalić swoją pracę dydaktyczną, wprowadzić innowacyjne rozwiązania do swojej pracy, a przez to zaciekawić uczniów zdobywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem wiedzy. Nauczyciele chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu najważniejszych nowych technologii ICT i włączania ich do nauczania, edukacji, chcą poznawać aplikacje, platformy internetowe, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Chcą dowiedzieć się jak tworzyć angażujące i interaktywne treści multimedialne i prezentacje, poznać zasady nauczania na odległość, tworzenia bloga edukacyjnego. Wskazują na potrzebę korzystania z narzędzi ICT, by edukacja stała się bardziej wciągająca, motywująca i innowacyjna. Udział w kursie i zwiększenie wiedzy z zakresu technologii ICT i możliwość wykorzystania jej w pracy pozwoli nauczycielom stać się kadrą na miarę XXI wieku.

Wyjazd do innego kraju to szansa na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, na rozwój osobisty. Nauczyciele biorąc udział w zagranicznych mobilnościach doskonalą umiejętność przedsiębiorczości, stają się ambitni i kreatywni, uczą się współpracy w grupie i pracy zespołowej, są bardziej zmotywowani do dalszej pracy. Wyjazd jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych, rozwoju świadomości międzykulturowej, uczy otwartości i tolerancji. Daje wyższe poczucie własnej wartości, umożliwia wzrost samooceny, zwiększa motywację do dalszego doskonalenia i wiarę we własne możliwości.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48% środki krajowe.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dofinansowanie działań wynosi 140 264,92 PLN.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Projekt „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania”

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt otrzymał numer FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072669 i będzie realizowany w okresie 01.10.2023 – 30.09.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 308 987,53 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych 26 uczniów Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach poprzez realizację zagranicznych praktyk zawodowych u greckich pracodawców. Jednym z najistotniejszych celów Szkoły jest stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, możliwości zdobywania wiedzy, która jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Potrzeby i wyzwania stojącą przed Szkołą dotyczą także:

  • włączenia na stałe do oferty edukacyjnej Szkoły możliwości uczestnictwa przez uczniów w międzynarodowych praktykach zawodowych celem podnoszenia umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i osobistych młodych osób,
  • nawiązywania partnerstw z zagranicznymi firmami/placówkami w zakresie kształcenia zawodowego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
  • dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań młodzieży, lokalnej społeczności,
  • wprowadzenia nowych metod i narzędzi nauczania w oparciu o rozwiązania stosowane przez firmy/placówki europejskie, a przez to podniesienie jakości pracy Szkoły,
  • wzrostu umiejętności, kompetencji pracowników Szkoły w zakresie realizacji unijnych projektów mobilnościowych,
  • zwiększenia motywacji uczniów do podejmowania działań na rzecz wzmacniania swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

W projekcie weźmie udział 26 uczniów kształcących się w kierunku technik analityk, technik ortopeda, technik weterynarii. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Partnerem projektu jest firma ECTE (European Centre in Training for Employment) z siedzibą w Rethymno na Krecie. Mobilność odbędzie się w terminie: 08.04.2024 – 03.05.2024 r. Wyjazd do Grecji umożliwi uczniom podniesienie nie tylko umiejętności i kompetencji zawodowych, ale jest także szansą na wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzrost kompetencji społecznych, organizacyjnych i interpersonalnych. To okazja do nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości. To również możliwość podniesienia świadomości międzykulturowej, poprawy postawy tolerancji i otwartości, wzrostu umiejętności pracy zespołowej i brania odpowiedzialności za własne działania.

Młodzież wyjeżdżająca na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji zostanie objęta wsparciem językowym, kulturowym i pedagogicznym. Celem wsparcia językowego będzie zapoznanie z podstawowym branżowym słownictwem niezbędnym do odbycia stażu oraz przypomnienie słownictwa i zwrotów niezbędnych w codziennym porozumiewaniu się w j. angielskim. Część kulturowa będzie miała na celu zapoznanie się z obyczajowością, kuchnią, przynależnością rasową, religią i kulturą oraz zwyczajami panującymi w Grecji, odmiennością kulturową Polski i Grecji, regulaminem pobytu obowiązującym w Grecji. Z kolei wsparcie pedagogiczne będzie miało na celu przygotowanie uczestników do pobytu na stażu
w odmiennych warunkach kulturowych, radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania się z bliskimi, radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole, doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozpoznawania uczuć, tolerancji w odniesieniu do innych kultur, religii.

Uczniowie zostaną ubezpieczeni, otrzymają kieszonkowe, podpiszą umowy ze szkołą oraz porozumienia o programach zajęć. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content