fbpx

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu”

(2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161) realizowanego przez 

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Europejska mobilność nauczycieli kluczem do sukcesu” jest realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, zwane dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z firmą Erasmus Learning Academy z siedzibą w Bolonii, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114161 zawartej pomiędzy Powiatem Tarnogórskim/ Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.12.2023 – 30.09.2024.
 5. Głównymi celami realizowanego projektu są m.in.:
  1. podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii ICT i nowych technologii w procesie nauczania i edukacji,
  2. podniesienie kompetencji językowych, społecznych i osobistych nauczycieli,
  3. podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie realizacji projektów,
  4. zaistnienie Szkoły na arenie międzynarodowej.
 1. 10 nauczycieli uczących w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach weźmie udział w 10-dniowym kursie pn. „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”. Kurs odbędzie się we Włoszech, w Bolonii. Wstępny termin kursu: 24.06.2024 – 05.07.2024 (+2 dni podróży).
 2. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
  1. grupę docelową,
  2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
  3. nabory dodatkowe,
  4. wymagane dokumenty,
  5. prawa i obowiązki uczestników,
  6. zasady rezygnacji.
 3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 4. Biuro projektu mieści się w siedzibie organizacji wysyłającej: ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry.
 5. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: https://chemiktg.pl/

§ 2

Grupa docelowa

10 osób z kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 1. Warunki ogólne
 2. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 3. Rekrutacja trwa w okresie 12.02.2024-29.02.2024 r.
 4. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna składająca się z 3 pracowników Szkoły powołana przez dyrektora szkoły (osoby nie biorące udziału w mobilności).
 5. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły.
 6. Zgłoszenia do projektu dokonuje kadra pedagogiczna na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie niżej opisanych kryteriów i zamieszczona na karcie oceny (protokole z rekrutacji), stanowiącej załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.
 8. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II, III a rekrutacja jest jawna i transparentna oraz wolna od dyskryminacji. W trakcie realizacji Projektu, w tym w procesie rekrutacji organizacja wysyłająca promuje i przestrzega zasad:
  1. równego dostępu do informacji w realizowanym projekcie,
  2. równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.,
  3. jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe

 1. Posiadanie statusu kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
 2. Przynależność do jednej ze wskazanych grup – osoba w niekorzystnej sytuacji, czyli osoba o tzw. mniejszych szansach na podstawie pytania zawartego w formularzu zgłoszeniowym:
  1. niepełnosprawność,
  2. trudności edukacyjne,
  3. przeszkody natury ekonomicznej,
  4. różnice kulturowe,
  5. problemy zdrowotne,
  6. przeszkody społeczne związane z dyskryminacją,
  7. przeszkody natury geograficznej.
 3. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:

 1. Poziom znajomości języka angielskiego zbadany na podstawie oświadczenia kandydata. Zostaną nadane punkty wg klucza:
  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2 –  10 pkt.
  2. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 – 5 pkt.
  3. Znajomość języka angielskiego na poziomie A1 – 3 pkt.
 2. Staż pracy i doświadczenie w pracy z uczniami zbadane na podstawie oświadczenia kandydata. Zostaną nadane punkty wg klucza:
  1. Staż pracy od 1- 3 lat – 3 pkt
  2. Staż pracy od 4-7 lat – 5 pkt
  3. Staż pracy od 8 lat i więcej – 10 pkt
 3. Motywacja do udziału w projekcie i sposób wykorzystania zdobytej wiedzy na rzecz Szkoły i uczniów na podstawie pytania otwartego zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 10.
 4. Realizacja innych projektów, inicjatyw na rzecz Szkoły i młodzieży na podstawie pytania otwartego zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 10.

IV. Procedura rekrutacji

 1. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu.
 2. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista główna i rezerwowa (załącznik nr 3). Obie listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły.
 3. O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na liście decydują punkty za motywację do udziału w projekcie, następnie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, kolejno gotowość wykorzystania wiedzy z kursu w pracy szkoły.
 4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.
 5. Każdy kandydat ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
 6. Ocena uczestników zostanie zamieszczona na kartach oceny, będzie dostępna do wglądu dla każdej ze stron.
 7. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia dodatkowego naborów uczestników, który może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń. W przypadku, gdy w toku rekrutacji wyłoniono uczestników rezerwowych, rezygnacja uczestnika powoduje dobór kolejnego z listy bez ogłoszenia naboru dodatkowego.

§ 4

Wymagane dokumenty w projekcie

 1. Na etapie rekrutacji:
  1. formularz zgłoszeniowy.
 2. Po zakwalifikowaniu do projektu:
  1. Umowa pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+,
  1. Warunki ogólne.
 3. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma m.in. certyfikat ukończenia mobilności, dokument Europass Mobilność.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
  1. języka obcego,
  2. pedagogicznego,
  3. kulturowego.
 2. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 3. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami programu Erasmus+ raportu w systemie Beneficiary Module, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 4. Gromadzenia podczas pobytu na mobilności materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 5. Współpracy z koordynatorem projektu.
 6. Odbycia kursu zgodnie z programem i założeniami, uczestnictwa w realizacji programu kulturowego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, mobilności, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z pracy w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 3. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
 4. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
 5. Rezygnacja z udziału w projekcie po zakupie biletów na przejazd/przelot w celu odbycia mobilności powoduje obciążenie uczestnika/uczestniczki kosztem zakupu /przebukowania biletu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążona kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  https://chemiktg.pl/

Tarnowskie Góry 17.01.2024 r.

Skontaktuj się z nami:

ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
 
Skip to content