fbpx

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1
 3. Wytyczne organu prowadzącego dotyczące pracy zdalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

zarządzam, co następuje:

 • 1

Zarządzenie dotyczy czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w  roku szkolnym 2021/2022 w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem. 

 • 2

W przypadku stwierdzenia zakażenia COIVD-19 wśród nauczycieli, uczniów lub pracowników Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza dla uczniów realizowana będzie zgodnie z zaleceniami GIS, czyli system zdalny zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 • 3

ZASADY SZKOŁY ZDALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Szkoła pracuje w systemie stacjonarnym.
 2. Po wykryciu zakażenia wirusem SARS-COVID 19 z polecenia SANEPIDU istnieje możliwość wyznaczenia pracy w poszczególnych oddziałach w systemie zdalnym.
 3. Oddział pracuje w systemie zdalnym wg ustalonego planu zajęć na dzienniku elektronicznym VULCAN.
 4. W przypadku pracy zdalnej dłuższej niż 14 dni klasy, które realizują zajęcia praktyczne odbędą je w szkole w wymiarze nie wyższym niż 10 godzin tygodniowo.
 5. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
 6. Przez MS TEAMS nauczyciele wysyłają uczniom lub dziennik elektroniczny Vulcan:
 1. zakres treści nauczania do zrealizowania, zapoznania się/ powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
 2. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
 3. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
 4. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają lub przekazują  nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.
 3. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 4. Lekcje realizowane online będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
  • spotkania obywają się na platformie Microsoft Teams,
  • każde spotkanie jest planowane przez nauczyciela – uczniowie są przypisani do grup przedmiotowych,
  • jedno spotkanie trwa min. 30 minut, w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli
  • obecność na zajęciach online jest obowiązkowa, za pomocą włączonej kamery.
 5. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.
 6. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.
 • 4

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE NA CZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNO-MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TARNOWSKICH GÓRACH  SYSTEMIE PRACY ZDALNEJ:

 1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, na okres pracy zdalnej wyznaczonej przez SANEPID.
 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą ocen w szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia.
 1. Uczeń zobowiązany jest do realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w systemie zdalnym wg ustalonego planu lekcji.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 2. Lekcje on-line prowadzone są przy włączonych kamerach i mikrofonach. Nauczyciel może zezwolić na wyłączenie kamery w każdym momencie lekcji.
 3. Uczeń i rodzic są zobowiązani do zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w domu ucznia.
 4. Nauczyciel sprawdza obecność na każdej lekcji online poprzez platformę MS Teams i nanosi ją do dziennika elektronicznego Vulcan. Nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku obecność ucznia na nauczaniu zdalnym – „nz”, nieobecność zaznacza „-”.
 1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Vulcan w godzinach pracy szkoły, za wyjątkiem weekendów.
 2. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli.
 3. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.
 4. Uczeń przestrzega terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie, uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń.
 5. Uczeń i nauczyciel ma możliwość skorzystania z komputera na terenie szkoły lub wypożyczyć laptop do pracy z domu.
 6. Uczeń nazwiskiem i imieniem, klasą podpisuje przesyłane prace.
 7. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
 8. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
 9. Nauczyciel wspomaga uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną.
 10. Wychowawca, nauczyciel motywuje uczniów do pracy.
 11. Nauczyciel dostosowuję formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności ucznia na lekcjach online za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
 13. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.
 • 5

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 1. Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne.
 1. Uczeń Technikum nr 1 jeden raz w tygodniu realizuje zajęcia praktyczne w szkole wg ogłoszonego planu zajęć.
 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
 2. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
 • 6

Formy współpracy Dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami

 

 1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, e-maila i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi.
 3. Nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do szkoły.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do potwierdzania obecności w pracy poprzez rejestrację lekcji w dzienniku elektronicznym.
 5. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą:
  1. przychodzić do szkoły i korzystać z komputerów znajdujących się w salach lekcyjnych;
  2. wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły do domu zabezpieczony programem antywirusowym;
  3. korzystać w domu ze sprzętu własnego zabezpieczonego programem antywirusowym.
 6. Nauczyciel zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych).
 7. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane poprzez platformę MS Teams.
 8. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
 9. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły.
 10. Prowadzona korespondencja z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.
 11. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia nauczyciela z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w szkole.

.§ 7

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców

 1. W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego poprzez platformę MS Teams (poprzez login i hasło ucznia).
 3. Rodzic/prawny opiekun może, w ramach konsultacji zgłosić chęć porozmawiania z określonym nauczycielem wysyłając wiadomość poprzez e-dziennik Vulcan. Nauczyciel ma obowiązek ustalić termin rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem, zgłosić to do wicedyrektora oraz odnotować termin i cel rozmowy w dzienniku elektronicznym Vulcan.
 4. Rozmowa odbywa się poprzez platformę MS Teams (poprzez login i hasło ucznia).
 5. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
 6. Rodzice uczniów objętych okresową kwarantanną czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 7. Pedagog szkolny ma prawo rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami oraz informując o tym wychowawcę i nauczycieli.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły. Adres do kontaktu: zschmio@o2.pl
 2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 32 285 52 34
fax. 32 285 86 25
   
Skip to content