Konkursy w Chemiku

Drodzy nauczyciele i gimnazjaliści, pragniemy zachęcić Was do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym

Patronat nad konkursem objęli:

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

 

Regulamin VIII  Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla gimnazjalistów – 2018

 

 1. Organizatorem VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla gimnazjalistów jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 3. Proponujemy opracowanie następujących tematów:
 4. Błękitny węgiel – ekologiczne paliwo stałe.
 5. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego.
 6. Bezemisyjny transport publiczny w Polsce.
 7. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 8. Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko.
 9. Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
 10. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

 

 1. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dziedzinach:
 • pisemne opracowanie (czcionka Times New Roman, 12 pkt, do 20 stron, można dołączyć ilustracje i schematy)
 • fotografia (dowolny format) lub makieta
 • film (czas trwania do 4 minut) lub prezentacja (do 20 slajdów, czas trwania do 4 minut)

Wygląd pracy konkursowej: egzemplarz pracy należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 3).

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka (tu pobierz zgodę

 1. Terminy konkursu:

28.02.2018 – termin zgłaszania uczestnictwa – listę uczniów przygotowaną przez szkołę ze wskazanymi nauczycielami-opiekunami prosimy przesyłać mailowo na adresy wg pkt. 6

15.03.2018 – termin oddania pracy konkursowej w sekretariacie ZSCH-MiO Tarnowskie Góry , ul.Opolska26

 1. Kontakt z organizatorami:
 • Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
 • Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, e-mail: beatakosik@interia.pl
 • Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 osobowy spośród uprawnionych.
 2. Zadania Jury: ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
 • wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
 1. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
 2. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 4. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

mgr inż. Katarzyna Wojtal

 

 

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących    w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza uczniów klas
7 klasy szkoły podstawowej i szkół gimnazjalnych do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Zapraszamy także do udziału w zajęciach warsztatowych z chemii, farmacji i kosmetologii.

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (16.01 2018r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy
(marzec 2018 r.)

XII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej skierowany jest dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas gimnazjalnych.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów w części pierwszej. . W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

 Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres: beatakosik@interia.pl do dnia 10.01.2018 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34.

Zagadnienia do etapu I.

1. Substancje i ich przemiany.

2. Atomy i cząsteczki

3. Łączenie się atomów. Równania reakcji,

4. Woda i roztwory wodne

5. Systematyka związków nieorganicznych.

6. Obliczenia stechiometryczne.

7. Węgiel i jego związki z wodorem.

8. Pochodne węglowodorów.

formularz 2017  oraz zgoda rodziców

Kontakt z organizatorem konkursu

Daniel Kamiński: 503 381 393

Beata Wardulińska 698 448 158

ROK SZKOLNY 2016/2017

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Pragniemy zachęcić Was do udziału w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Regulamin
V Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych

1. Organizatorem V Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot pełniący funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali Starosty Tarnogórskiego.
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI: Elektryczny samochód lub Błękitny węgiel – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V: Smog – zagrożeniem dla środowiska – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III – Co i gdzie wyrzucić? – zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15 maja 2017 (zgoda rodziców, formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin V Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Szkół Podstawowych 2017.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 22 maja 2017. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25 maja 2017. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor
Zespołu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach
mgr Katarzyna Wojtal

 

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap pisemny (10.01 2017r. Godz.10:00 )
II etap ćwiczeniowy (marzec 2017 r.)

Termin zgłaszania uczestnictwa do 16 grudnia 2016 r.

formularz  2016

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

O wynikach zarówno I jak i II etapu uczniowie zostaną poinformowani emailowo za pośrednictwem swoich szkół. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem:32 285 52 34.

Kontakt z organizatorem konkursu

Daniel Kamiński: 503 381 393

Anna Golek  604 115 092

UWAGA NOWY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 10.02.2017

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych,

Pragniemy zachęcić Was do udziału w VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla szkół gimnazjalnych

Patronat nad konkursem objęli:

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski

Starosta Tarnogórski Józef Burdziak

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Regulamin VII  Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych – 2017

 1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
 2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 3. Proponujemy opracowanie następujących tematów:

Błękitny węgiel – ekologiczne paliwo stałe

Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego

Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko

Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si”

Jakie tarnogórskie obiekty mają trafić na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – opisz 3 z nich.

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

 1. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dziedzinach:
 2. pisemne opracowanie (czcionka Times New Roman, 12 pkt, do 20 stron, można dołączyć ilustracje i schematy)
 3. fotografia (dowolny format) lub makieta
 4. film (czas trwania do 4 minut) lub prezentacja (do 20 slajdów, czas trwania do 4 minut)

Wygląd pracy konkursowej: egzemplarz pracy należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 3).

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka

Zgoda na udział w konkursie ekologicznym

 1. Terminy konkursu:

10.01.2017 UWAGA NOWY TERMIN 10.02.2017– termin zgłaszania uczestnictwa – listę uczniów przygotowaną przez szkołę gimnazjalną ze wskazanymi nauczycielami-opiekunami prosimy przesyłać mailowo na adresy w pkt. 6

28.02.2017 – termin oddania pracy konkursowej – sekretariat ZSCH-MiO Tarnowskie Góry , ul.Opolska26

 1. Kontakt z organizatorami:
 • Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
 • Beata Wardulińska, tel: 698 448 158, e-mail: beatakosik@interia.pl
 • Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
 1. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 osobowy spośród uprawnionych.
 2. Zadania Jury. ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
 • wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
 • wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
 1. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
 2. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
 4. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

mgr inż. Katarzyna Wojtal

konkursekologiczny(1) (1)

III Konkurs „Odkrycie Naukowe”

Proponujemy rozwinięcie następujących tematów:

 1. Odkrycie naukowe na moim biurku
 2. Odkrycie naukowe na moim podwórku
 3. Odkrycie naukowe w mojej kuchni

formularz zgłoszeniowy w załączeniu

Wymagane jest opracowanie tematu w formie filmu (czas trwania do 4 minut) lub prezentacji (do 20 slajdów, czas trwania do 4 minut).

Wygląd pracy konkursowej: egzemplarz pracy należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię.

Organizatorem III konkursu „Odkrycie Naukowe” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka

Zgoda na udział w konkursie Odkrycia

Terminy konkursu:

10.01.2017 NOWY TERMIN ZGŁOSZEŃ 10.02.2017 – termin zgłaszania uczestnictwa.

28.02.2017 – termin oddania pracy konkursowej.

Kontakt z organizatorem konkursu:
Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
Beata Wardulińska, tel. 698 448 158, e-mail: beatakosik@interia.pl
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.p

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25