W związku z realizacją projektu pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

Rekrutację Uczestników prowadzić będzie w terminie od 3 do 28 września 2018 r. Wydział Strategii i Rozwoju we współpracy z Partnerami oraz Szkołami, których uczniowie są potencjalnymi Uczestnikami Projektu.

Formularz zgłoszeniowy należy składać osobiście w Biurze Projektu tj. w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33. w godzinach jego pracy:
 w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
 we wtorki od 7:30 do 17:00,
 w piątki od 7:30 do 14:00.

Za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do Biura Projektu.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwe jest złożenie formularza przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry (za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do kancelarii).

Kandydat chcący wziąć udział w procesie rekrutacyjnym składa we wskazanym wyżej terminie komplet dokumentów obejmujący formularz zgłoszeniowy, (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z Ankietą rekrutacyjną (stanowiącą załącznik nr 3).

Bliższe informacje o procesie rekrutacyjnym zawarte są w załączonym Regulaminie REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE pt. „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ” wraz z załącznikami.

Ponadto informacji w sprawie procesu rekrutacyjnego udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju pod numerem telefonu:
32 381 84 71
32 381 84 75
32 381 87 65
32 381 87 63

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów w Projekcie pt. POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Załącznik nr 1 Wykaz możliwych kursów dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 Wzór Ankiety Rekrutacyjnej

Załącznik nr 4 Wzór Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

Załącznik nr 6 Wzór Formularza Dane Uczestnika Projektu

Załącznik nr 7 Wzór Protokołu Rekrutacji

Załącznik nr 8 Wzór Listy Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie

Załącznik nr 9 Wzór Listy Rezerwowej

 

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25