REKRUTACJA – kliknij tu

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

TECHNIKUM NR 1
TECHNIK OPTYK – NOWOŚĆ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy

Kwalifikacje:
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

TECHNIK ORTOPEDA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, język obcy

Kwalifikacja:

Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

TECHNIK ANALITYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, język obcy

Kwalifikacje:

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60. Wykonywanie badań analitycznych

Technik optyk – NOWOŚĆ

Technik optyk wykonuje pomiary wad wzroku, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Przeprowadza badania komputerowe wad wzroku, dobiera oprawy okularowe na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie, wykonuje wszelkiego rodzaju naprawy różnych typów okularów.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • dobierać materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania i montażu układów optycznych, optoelektronicznych, sprzętu optycznego i mechanizmów precyzyjnych;
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;
 • montować i demontować elementy układów i przyrządów optycznych;
 • naprawiać i justować elementy układów i przyrządów optycznych;
 • określać funkcje poszczególnych części oka oraz wady w budowie oka;
 • obsługiwać wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr, keratometr, pupilometr, oprawę próbną;
 • dobierać metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych i kontaktowych;
 • wykonywać naprawę, regulację i konserwację pomocy wzrokowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • pracowniach optycznych;
 • salonach optycznych;
 • gabinetach opto – metryczno – kantologicznych;
 • serwisach naprawy sprzętu optycznego;
 • zakładach produkujących sprzęt optyczny.

Technik ortopeda

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca, miażdżyca) oraz innych schorzeń powodujących dysfunkcje narządu ruchu, czy zwiększającą się liczbę wypadków powodujących trwałe kalectwo, rynek usług świadczonych przez techników ortopedów oraz rynek sprzętu ortopedycznego, stale rośnie, pomimo rozwoju medycyny. Równocześnie postęp wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń układu ruchu tworzy wiele możliwości pracy technika ortopedy w tym zakresie. Analizując oferty pracy w zawodzie technik ortopeda można stwierdzić duże zapotrzebowanie na takich pracowników na rynku krajowym i zagranicznym (http:/.praca.trovit.pl; www.pracamedycyna.pl).

NAUCZYSZ SIĘ:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • przyklinicznych,przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik analityk

Jest to kierunek dla osób posiadających uzdolnienia techniczne i manualne lub chcących kontynuować naukę na studiach medycznych oraz technicznych. Nauka w tym zawodzie nastawiona jest na analizę produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.
Dla chętnych uczniów organizujemy praktyki zagraniczne (w ramach programu Leonardo da Vinci). Uzyskanie tytułu technika analityka uprawnia do podjęcia pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i gazowych, mleczarniach, kopalniach, zakładach chemii gospodarczej, zakładach przetwórczych, służbach ochrony środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych,
 • laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego,
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

Absolwenci technikum najczęściej podejmują dalszą naukę na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich, związanych z medycyną, lub też kontynuują naukę w naszej szkole na kierunkach policealnych. W roku 2011 zdobyliśmy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej
w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Skontaktuj się z nami:


ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: zschmio@o2.pl
tel. 032 285 52 34
fax. 032 285 86 25